Logo Techniparts
Techniparts logo
search
Techniparts logo
DE / NL

Retourneren

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te Retourneren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of
een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het
herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld
schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent
hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling
betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Ons retouradres:

Rondweg 26

8091 XB, Wezep

Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


BEDENKTERMIJN

- De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen. Dit houd in dat u tot 14 dagen na de dag van ontvangst van de bestelde producten deze producten retour mag sturen.
- Tijdens de bedenktermijn kan de consument zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Tijdens deze termijn kan de consument de overeenkomst dus 'ontbinden' of 'herroepen'. Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren.
- De consument kan niet verplicht worden de retour vooraf aan te melden. De consument moet er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient de klant dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Dit is slechts anders als de consument retour vooraf aanmeldt.


HET HERROEPINGSFORMULIER


https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/Modelformulier_voor_herroeping.docx

Bovenstaande link download een formulier voor retourzending.


WAARDEVERMINDERING BIJ BESCHADIGING


- Tijdens de bedenktermijn kan men de producten beoordelen of deze ze wenst te
behouden. Indien de consument verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling, mag u de
waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag. Dit dient u wel als zodanig te vermelden in de tekst over het herroepingsrecht.

TERUGBETALINGSTERMIJN


Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

Wij betalen altijd terug met het middel waarmee u ook betaald heeft.

VERZENDKOSTEN RETOURZENDING


De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.

Let op; Het is niet mogelijk om een product dat voor u op maat gemaakt is retour te sturen. Ook nemen wij alleen producten retour die onbeschadigd zijn.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 038-4601232 of mailen naar info@techniparts-online.com

Zie ook onze algemene voorwaarden 


Vergelijken